Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Om mobning

Mobning er uforeneligt med et positivt og udviklende skolemiljø, hvor alle kan færdes med tryghed og glæde. På skolen arbejder vi i hele skoleforløbet med elevernes trivsel og udvikling af deres sociale kompetencer. Skulle det alligevel ske, at en elev oplever mobning, følger vi nedenstående plan.

For skolen er det naturligt, at forældre henvender sig til klasselæreren, hvis en elev skønnes at være udsat for mobning.

Beredskabsplan i tilfælde af konstateret mobning.

Definition på mobning.

Mobning er et socialt fænomen, hvor der systematisk sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning over en kortere eller længere periode.
Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/de der mobber og den, der bliver mobbet, så den der bliver mobbet mister status.
Mobning kan udføres af en person eller en gruppe.
Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå direkte eller indirekte.

Hvis en elev eller andre fortæller om mobning, skal det altid tages alvorligt og undersøges nærmere. Klasselæreren er den ledende kraft i dette. Trivselslæreren kan inddrages.

Under hele forløbet skal den mobbede elev følges tæt, så hun/han kan føle sig så tryg som muligt.
  1. Der lyttes til den mobbede. Barnet skal roses for at stå frem. Få hele historien - ofte hører vi kun det vi vil høre. Det skal afdækkes helt.
  2. Samtale med mobberen / mobberne enkeltvis.
  3. Samtale med medløbere og tilskuere enkeltvis.
Hvis mobningen ikke stopper efter samtaler med de implicerede parter, vil skolen følge nedenstående plan trinvis:
  1. Mediation mellem den mobbede og mobberne.
  2. Handleplaner for de implicerede parter.
  3. Forældrene indkaldes til møde.
  4. Ledelsen inddrages i samtaler med de implicerede elever og forældrene.
  5. Det vurderes om den/de der har mobbet kan fortsætte deres skolegang på Andreasskolen.
Hvis mobningen er foregået blandt klassekammerater:

Da mobning ikke nødvendigvis er et udtryk for en ond person, men kan være udtryk for en dårlig klassekultur, er det vigtigt, at problemet også bliver betragtet som et klasseproblem og ikke isoleres til mobberen. Der kan iværksættes en handleplan for klassen.