Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


Vedtægter

Dato for vedtagelse af gældende vedtægter: 11.02.2010
Dato for offentliggørelse af vedtægter på hjemmesiden: 12.02.2010


Vedtægter for, den private selvejende institution, Andreasskolen, Holbæk kristne friskole.

1. Navn og hjemsted

Andreasskolen, Holbæk kristne friskole, er en privat selvejende institution beliggende Blomsterhaven 1-5, 4300 Holbæk.

2. Formål

Skolens formål er at drive en kristen friskole på grundlag af den til enhver tid gældende lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøver.

3. Målsætning

Skolen skal bibringe eleverne almennyttige kundskaber gennem en velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og derved søge at udvikle elevernes evner og anlæg.

stk. 2. Undervisningen finder sted udfra det kristne livssyn, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære, præget af glæde, arbejdsro og orden. Skolens formål er, at elevernes dygtig- gørelse finder sted i et sundt, karakterdannende miljø, sådan at den enkelte elevs selvstændighed fremmes på en positiv måde.

stk. 3. Skolen skal gennem sin undervisning i kristendomskundskab bibringe eleverne et fyldigt kendskab til kristen tro og liv i overensstemmelse med "Den Danske Folkekirkes Evangeliske Lutherske Bekendelse."

stk. 4. Ved skolen ansættes fagligt kvalificerede lærere, der tilslutter sig det foran formulerede grundsyn.

4. Skolekredsen

Alle forældre, der har børn på skolen, er medlem af skolekredsen.

stk. 2. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen.

stk. 3. Skolens leder, lærere og andet personale kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer for så vidt og så længe, de har børn på skolen.

5. Optagelse og udmeldelse af elever

stk. 1. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse af elever på skolen. Søskende til børn på skolen har fortrinsret til optagelse.

stk. 2. Når tilmelding er godkendt betaler forældrene det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte indmeldelsesgebyr.

6. Andreasskolens støttekreds

stk. 1. I tilknytning til Andreasskolens virke er oprettet en forening ved navn Andreasskolens støttekreds, hvis formål er beskrevet i vedtægter for foreningen Andreasskolens støttekreds paragraf 2.

stk. 2. Som medlemmer af Andreasskolens støttekreds kan enhver optages i henhold til støttekredsens vedtægter paragraf 4.

7. Skolekredsmødet

stk. 1. Ordinært skolekredsmøde afholdes hvert år inden 1. maj på Andreasskolen. Det indkaldes ved alm. brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af følgende dagsorden:

1.indledning og velkomst.
2.valg af dirigent og stemmetæller.
3.valg af referent.
4.beretninger
   a. bestyrelsens
   b. skolelederens
5.forelæggelse af revideret regnskab.
6.valg
   a. valg af bestyrelsesmedlemmer.
   b. valg af suppleanter.
7.indkomne forslag.
8.eventuelt.
9.næste ordinære skole kredsmøde.

stk. 2. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på et ordinært skolekredsmøde, skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 1 uge før skolekredsmødet.

stk. 3. Til bestyrelsen vælges 2 medlemmer blandt skolekredsens medlemmer, som har børn på skolen, jfr. dog paragraf 4 stk. 3. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, så- ledes at et medlem afgår hvert år. Tilsvarende vælges mindst 2 medlemmer til suppleanter for 1 år ad gangen. Hvert medlem af skolekredsen kan afgive stemme, dog max. 2 stemmer pr. hjem. Genvalg kan finde sted. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 4. Opstillingsberettigede kandidatforslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest 1 uge før skolekredsmødet. Forslag skal være underskrevet af mindst tre medlemmer af skolekredsen. Kandidatforslag skal tillige vedlægges en af kandidaten underskrevet erklæring om villighed til at modtage valget.

stk. 5. Der skal indkaldes til ekstraordinært skolekredsmøde når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25 af skolekredsens medlemmer fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.

8. Bestyrelsen

stk. 1. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og har den overordnede ledelse af skolen, herunder dens økonomi i overensstemmelse med reglerne i nærværende vedtægt og i de om friskoler og private grundskoler m.v. gældende love og retsforskrifter.

stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 medlemmer vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse for 3 år ad gangen, således at et medlem afgår hvert år. Genvalg er muligt.

stk. 3. 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af støttekredsen.

stk. 4. 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af skolekredsen.

stk. 5. Ved første bestyrelsesmøde efter ordinært skolekredsmøde konstituerer bestyrelsen sig og vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 6. Bestyrelsens medlemmer skal være i overensstemmelse med skolens målsætning. Såfremt et bestyrelsesmedlem i tale, skrift eller ved sit liv kommer i strid hermed, skal vedkommende på foranledning af den øvrige bestyrelse træde ud af bestyrelsen.

stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9. Ansættelsesforhold

stk. 1. Spørgsmål angående ansættelse og eventuel afskedigelse af skolelederen afgøres af bestyrelsen.

stk. 2. Skolelederen har det pædagogiske ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse og varetager i det hele taget skolens daglige drift. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen i alle sine dispositioner.

stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og andet fastansat personale ved skolen efter indstilling af skolelederen. Øvrigt personale ansættes af skolelederen.

stk. 4. Skoleleder og lærerstab skal personligt være i overensstemmelse med skolens målsætning og ved ansættelsen underskrive en erklæring herom.

10. Økonomi

stk. 1. Skolens drift finansieres ved tilskud fra det offentlige, ved skolepenge, samt ved frivillige bidrag.

stk. 2. Skolepenge fastsættes af bestyrelsen og forhøjelser meddeles skriftligt til samtlige forældre mindst to måneder før ikrafttræden.

stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift til- falder skolen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af en kapital, til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmidler, bygninger, inventar eller lignende.

stk. 4. Skolens drift tjener ikke erhvervsmæssige formål med overskud for øje, og skolens midler må ingensinde - hverken i driftsperioden eller i forbindelse med skolens eventuelle likvidation eller ophør på anden måde jfr. paragraf 11. - føre tilbage til stifterne eller til den til enhver tid værende bestyrelse eller skolekreds.

stk. 5. Et eventuelt underskud, som ikke kan dækkes af hensat kapital, søges dækket ved forhøjelse af elevernes skolepenge.

stk. 6. Kapital der ikke er bundet i fast ejendom, inventar og samlinger m.v. eller er nødvendig for skolens drift, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn.

11. Regnskabsbestemmelser

stk. 1. Regnskabet følger statens finansår.

stk. 2. Skolens midler skal holdes strengt adskilt fra skolebestyrelsens private midler, hvilket bl. a. indebærer, at værdipapirer og lignende skal være noteret på skolens navn.

stk. 3. Efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes driftsregnskab og status for skolen.

stk. 4. Skolens regnskab skal revideres i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet herom til enhver tid fastsatte bestemmelser.

12. Tegningsbestemmelser

Skolen forpligtes af formanden eller næstformanden. Ved køb, afhændelse, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Med ovennævnte begrænsninger kan meddeles skolens leder, regnskabsfører og bestyrelsesmedlemmer prokura.

13. Vedtægtsændringer

stk. 1. Paragraf 3., som er skolens målsætning, kan ikke ændres uden at skolen må ophøre, ligesom der ikke kan foretages ændringer i paragraf 13 stk.1.

stk. 2. Øvrige ændringer i vedtægterne skal ske med 5/7 majoritet på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

14. Ophørsbestemmelser

stk. 1. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og målsætningen, skal den opløses.

stk. 2. Ophør af skolen sker ved vedtagelse med 5/7 majoritet ved 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem disse bestyrelsesmøder skal vedtagelsen til høring på et skolekredsmøde, som skal indvarsles mindst 3 uger før.

stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give meddelelse til undervisningsministeriet om skolens opløsning.

stk. 4. Det påhviler endvidere, i tilfælde af skolens opløsning, den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af

skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af under- visningsministeriet anden godkendt afviklingsform, idet skolebestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens opløsning foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

stk. 5. Mulige overskydende midler tilfalder kristne friskoler med målsætning i overensstemmelse med § 3 i Andreasskolens vedtægter.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 14. januar 2010 og den 11. februar 2010.

og underskrevet:

Torsdag den 11. februar 2010

Margit Sejergaard - formand
Ove Madsen - næstformand
Ruth Andersen
Charlotte Klitlyng
Erna Pilemann
Ole Andersen
Jan Bjerre

Kontrasigneret: Kai Hansen