Generel information

Andreasskolens A-Z med information om alt mellem himmel og jord.

Ferier

Ferier i skoleåret 2023/2024:

Første skoledag efter sommerferien for 1.klasse – 9.klasse: 14/8-2023

Første skoledag for 0.klasse: 15/8-2023

Efterårsferie: 14/10-22/10-2023, begge dage inkl.

Juleferie: 20/12-23-4/1-2024, begge dage inkl.

Vinterferie: 10/2-18/2-2024, begge dage inkl.

Påskeferie: 23/3-1/4-2024, begge dage inkl.

Kr. Himmelfartsferie: 9/5-12/5-2024, begge dage inkl.

Pinseferie: 18/5-20/5-2024, begge dage inkl.

Grundlovsdag: d. 5/6-2024

Sidste skoledag inden sommerferien: 28/6-2024

Forsikring

Forsikring, ansvar og erstatning Se her

Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Friskoleloven. Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse.

Skolens fordeling af fripladstilskud til skolepenge og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene.

Læs gerne mere på Fordelingssekretariatets hjemmeside: https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/om-fripladstilskud/

Du kan søge om tilskud til skolepenge eller SFO.

Se ansøgningsskema her

Rygepolitik

Rygepolitik på Andreasskolen

Pr. 15. august 2012 trådte ny “Rygelov” i kraft, hvilket betyder, at der er totalforbud mod rygning på skolen.

Rygeforbuddet gælder alle personer og hele Andreasskolens matrikel 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Reglen gælder også på ture ud af huset som f.eks. lejrskoler.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske Mette Woetmann
Træffes via ForældreIntra eller på tlf.nr.: 72366248

Målet med sundhedsplejen i skolen.

Sundhedsplejens opgave i skolen, er sammen med forældre og lærere, at fremme skolebarnets sundhed:

 • At støtte det enkelte barn så det selv ved, hvad der er sundt.
 • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
 • At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
 • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det.
 • At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre samarbejdsparter.

I praksis betyder det:

Sundhedsplejersken har kontakt med eleverne i 0. klasse (indskolingsundersøgelse), 2. klasse, 5. klasse, 8. klasse (udskolingsundersøgelse) i form af samtale og undersøgelse, individuelt eller i grupper.

Den rutinemæssige undersøgelse består af:

 • Synsprøve: 0. klasse og 5. klasse
 • Høreprøve: 0. klasse og 8. klasse
 • Måling af højde og vægt: 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 8. klasse.

Åben konsultation
Der er mulighed for ”åben konsultation” for elever, som har brug for samtale/ undersøgelse, og forældre som har brug for sundhedsrelateret vejledning vedrørende deres børn. ”Åben konsultation” betyder ikke nødvendigvis, at sundhedsplejersken fysisk sidder på skolen og er tilgængelig på et bestemt tidspunkt men snarere at der nemt kan aftales tid for en samtale i nærmeste fremtid.

Der er mulighed for kontakt til egen sundhedsplejerske inden for dennes arbejdstid via telefon, sms eller e-mail.

Mange hilsner Mette Woetmann

OBS: Forældre og børn har til enhver tid mulighed for at få en samtale med sundhedsplejersken eller kommunens læge omkring sundhedsspørgsmål.

Sygdom og fritagelse

Ved sygdom

 • I skoletiden:
  Hvis jeres barn bliver syg i skoletiden, vil I blive kontaktet, så barnet kan blive afhentet.
 • Uden for skoletiden:
  Ved barnets sygdom gives besked til klasselæreren via ForældreIntra.

Ved fritagelse

På ForældreIntra kan alle skolens aktiviteter og ferier ses.

Fritagelse for undervisning kan, efter forudgående anmodning på ForældreIntra, bevilges af klasselæreren, hvis det kun drejer sig om enkelte timer eller en/to dage.

Hvad angår ferier, beder vi jer om, så vidt muligt, at tage hensyn til de normerede feriedage, så undervisningen ikke lider skade grundet fravær. Frihed til ferier ud over skoleferien kan dog bevilges af skolens ledelse, hvis en familie har behov for det og ansøger om det.

Elever der i 9. klasse modtager prøveforberedende undervisning, kan ikke forvente at få fri til ferier mv. udover de i planen foreskrevne dage.

Vi følger folkeskolerne i Holbæk og overholder selvfølgelig de krav som Ministeriet for børn og undervisning stiller til os om antallet af skoledage.

Tilmeldingsprocedure

Tilmeldingsgebyret er på i alt 700 kr. og betales i 2 rater:

Rate 1: Der betales 200 kr. i forbindelse med, at I tilmelder barnet via blanketten (ved”Tilmeld barn”) Beløbet overføres til skolens konto: 0520 2019955 med angivelse af barnets fornavn.

Tilmeldingen er først gældende, når skolen har modtaget 1. rate, og er dette ikke sket senest en måned efter den elektroniske tilmelding, annulleres denne. Når tilmeldingsgebyret er modtaget, så sender vi inden for ca. 14 dage en bekræftelse på, at barnet er registreret på skolens venteliste.

Rate 2: 500 kr. skal betales, når der er mulighed for en plads og endelig tilmelding afleveres. I får besked om denne betaling fra skolens kontor.

Bemærk: Ønsker I at have jeres barn skrevet op til både skole og Børnehus, så skal der tilmeldes og betales tilmeldingsgebyr begge steder.

Tilmeldingsgebyr tilbagebetales ikke.

Tilmeldingsprocedure til skolen

Når og hvis der skulle blive en plads til jeres barn i en eksisterende klasse, så bliver I kontaktet af skolen mhp. en rundvisning og samtale. Hvis forældrene forud for dette kan sende eller medbringe udskrift fra sidste skole-hjem-samtale eller lignende, vil det være fint.

Tilmeldingsprocedure for kommende 0.klasser:

I efteråret før skolestart skriver vi til alle forældre med børn på ventelisten. De første på ventelisten vil få information om indskrivningssamtale og betaling af 2.rate. De øvrige får tilbud om fortsat at være på ventelisten og vil blive kontaktet, såfremt der bliver en plads.

 

                                              Opdateret januar 2023

Uddannelsesvejledning

Er du under 25 år, kan du få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos din uddannelsesvejleder i det område, hvor du bor og på din skole.

Uddannelsesvejlederen giver personlig vejledning til elever i skolens 7.-10. klasse og andre unge under 25 år.

Indtil du er fyldt 18 år, er det uddannelsesvejlederen, der har ansvar for at tage kontakt til dig, hvis du af en eller anden grund har droppet din uddannelse eller på anden måde er inde i en ustabil periode job- eller uddannelsesmæssigt. Er du fyldt 18 år skal du selv tage kontakt til din uddannelsesvejleder.

Du kan også selv henvende dig på din lokale Uddannelsesvejledning i din kommune, hvis du har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. Dette tilbud gælder, indtil du fylder 25 år.

Har du spørgsmål mm så kontakt din uddannelsesvejleder.

På Andreasskolen har vi uddannelsesvejleder Brian Langgaard:

Brian André Langgaard
Uddannelsesvejleder
Telefon : 72366154
E-mail : bril@holb.dk

Udmeldelse af skolen

Udmeldelse/opsigelsesvarsel

Vores 9. klasser forlader skolen efter Folkeskolens afgangsprøver ultimo juni måned hvert år. Det er givet.

For alle øvrige elever, der på et vilkårligt tidspunkt af skoleåret, måtte ønske et skoleskifte, gælder følgende:

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og med angivelse af navn på modtagende skole.

Dette skal ske med mindst én måneds varsel til udgangen af en måned. I forbindelse med skoleårets afslutning, er sidste frist for udmeldelse dog d. 10. maj hvert år.  Ved senere udmeldelse end denne dato, opkræves 1 måneds ekstra skolepenge (dvs. der skal betales til og med juli måned).

Flere spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kontoret på kontor@andreasskolen.dk.