En fantastisk SFO

Her skal trivsel, leg og læring skabe grobund for et meningsfuldt fritidsmiljø, så børnene udvikler deres sociale kompetencer.

SFO'ens vision

SFO’en skal være et trygt og udviklende pædagogisk fritidstilbud til skolens børn i 0. – 3. klasse inden for rammerne af Andreasskolens værdigrundlag. Her skal trivsel, leg og læring skabe grobund for et meningsfuldt fritidsmiljø, så børnene udvikler deres sociale kompetencer. Den skal være en velfungerende pædagogisk arbejdsplads i udvikling og samarbejde med resten af skolen.

I vores SFO lader vi os inspirere af fritidspædagogikken, derfor er vores aktiviteter tilbudsbaserede, og det betyder, at børnene selv træffer valg i forhold til, hvad de vil bruge deres egen tid til. Vi mener, det giver mulighed for vigtig social læring at have medindflydelse.

Fri leg kan være identitetsskabende, strukturskabende og kan styrke børnenes kommunikations- og forhandlingsevner. Valgfri aktiviteter giver børnene mulighed for at gøre sig erfaringer omkring til- og fravalg og konsekvenserne ved disse valg.

Der er mulighed for fordybelse og at dvæle ved noget, og også mulighed for at kunne skifte aktivitet. Vi vil gerne styrke børnenes oplevelse af, at det er deres egen tid. Nogle børn skal indimellem udfordres til at vælge nye aktiviteter, og andre børn skal støttes i at være vedholdende i deres valg.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene. Anerkendelse handler ikke kun om enighed, ros og positiv bekræftelse, men mere om en grundlæggende indstilling til børnene som ligeværdige trods uenighed og forskellighed. Anerkendelse styrker barnets oplevelse af at blive set, hørt, forstået og lære sig selv at kende.

SFO'ens målsætninger

Målsætning 1

SFO skal være et fritidstilbud, som arbejder ud fra Andreasskolens værdigrundlag

I overskrifter kan man sammenfatte værdigrundlaget Andreasskolen således:

 • Det kristne grundsyn – næstekærligheden
 • Fokus på det enkelte barn og på fællesskabet
 • Balance mellem kreativitet og faglighed
 • Et godt forældresamarbejde

Målsætning 2

SFO’en skal være et trygt og udviklende fritidstilbud til børn i 0. – 3. kl.

Det særlige ved SFO’en er, at den er et fritidstilbud og samtidig en del af skolens pædagogiske arbejde. I SFO’en har vi specielt fokus på:

 • at fremme børnenes trivsel i trygge rammer
 • at børn og voksne omgås hinanden anerkendende
 • at udvikle børnenes sociale kompetencer
 • at tilbyde relevante, sjove, spændende og meningsfulde aktiviteter
 • at vi er i et udviklende og kontinuerligt samarbejde med skoledelen
 • at vægte samarbejdet med forældrene højt

SFO'ens værdier

Tryghed og tillid

Tryghed og tillid er helt afgørende for at børn kan udvikle sig. Vi har mange børn igennem SFO’en, hvor der er forskellige fremmødemønstre; men vi er meget opmærksomme på, at det enkelte barn har det bedst, når det føler sig set, hørt og imødekommet. Vi vil gerne give alle børnene en følelse og en oplevelse af, at “SFO er mit sted”.

I hverdagen gør vi det ved:

 • at der er fokus på det enkelte barns tryghed, tillid, trivsel og selvværd, bl.a. ved, at der altid er opmærksomhed omkring de daglige aktiviteter
 • at der er tilgængelige, opmærksomme og nærværende voksne
 • at der er tid til hjælp og støtte fra voksne
 • at der laves trivselsundersøgelse via børneinterviews to gange årligt

Et anerkendende fællesskab

SFO er en del af skolelivet og dermed en del af et vigtigt fællesskab i vort samfund. Det er væsentligt, at vi i SFO’en forholder os til, skaber og udvikler et positivt fællesskab, der er præget af respekt for hinanden, anerkendelse og tryghed. Vi vil arbejde på at give børnene øvelse i, erfaring i og mod på at indgå i forskellige former for fællesskaber, hvad enten det er en lille gruppe på 2 eller en større børnegruppe.

I hverdagen gør vi det ved:

 • at der er en særlig opmærksomhed på, at børn og voksne omgås hinanden respektfuldt. Det sker med fokus på den verbale og nonverbale omgangstone og gennem arbejdet med en mobbefri SFO
 • at der hele tiden arbejdes på at udvikle den sociale trivsel og de sociale kompetencer gennem et konstruktivt arbejde med børne- og venskabskulturen
 • at give børnene hjælp til selvhjælp i forhold til konfliktløsning
 • at insistere på nærværet i SFO’en, bl.a. ved regler for brug af mobil, ipod og lignende

En meningsfuld hverdag

Det er meget forskelligt hvordan børnene bruger SFO’en. Nogen kommer hver dag, andre i kortere tidsrum. For at flest mulige kan finde en dag i SFO meningsfuld og givende, må vi være meget alsidige mht. udbud af aktiviteter og muligheder. Der er både brug for plads og tid, ude og inde, til det hver især vil. Alle aktiviteter er frivillige tilbud, men vi lytter gerne til børnenes ønsker. Der er brug for en vis struktur og sammenhæng både i hverdagen og i de aktiviteter og traditioner, som arrangeres i løbet af året.

I hverdagen gør vi det ved:

 • at der er plads og tid til fri leg og spontanitet
 • at der er tid og plads til fordybelse
 • at der er legetøj til brug både ude og inde
 • at der er daglige voksenstyrede aktiviteter, som f.eks.: kreativt værksted, leg/bevægelse i salen, fortælletime, spil og tegneværksted
 • at der dagligt tilbydes et lille mellemmåltid
 • at der er opmærksomhed i forhold til forældrekontakten ved ankomst og afhentning
 • at vi vil udvikle og kvalificere det formelle og uformelle samarbejde med forældrene
 • at der er mulighed for fysisk aktivitet såsom; stikbold, dans, forhindringsbane, fodbold o.s.v.